Voorwaarden

Toepassing: 1 

 *De stallingsovereenkomst tussen Stallinghouder en Bewaargever komt tot stand bij het ondertekenen van het stallingscontract waarbij bewaargever  verklaart bekend en akkoord te zijn met de stallingsvoorwaarden.

*Van de voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

*Deze voorwaarden zijn van toepassing waarin Stalling de lelie / Firma Butter als stallinghouder optreedt; bewaargever is degene die object stalt.

Stallingsperiode: 2        

* De stallingsovereenkomst wordt telkens aangegaan voor de duur van één jaar.

* De stallingsovereenkomst kan zowel door stallinghouder als door bewaargever uiterlijk 1 maand voor afloop van het lopende stallingsjaar, schriftelijk worden opgezegd.

* Bij niet tijdige opzegging wordt de stallingsovereenkomst geacht stilzwijgend voor één jaar verlengd.

* Tussen tijds in het 1e jaar is deze stallingsovereenkomst behoudens onvoorziene omstandigheden niet opzegbaar.

Tarieven en betaling: 3

*Prijzen zijn inclusief BTW.

*De stallingsom volgens het contract is bij vooruitbetaling verschuldigd.

*Bij reservering wordt 30% van de stallingsom in rekening gebracht.

*Indien bewaargever niet op tijd betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft de stallingshouder zonder enige ingebrekestelling het recht per maand € 2.50 extra te rekenen bovenop de stalling kosten en éénmalig € 15.00 euro administratie kosten.

*Indien geen gebruik wordt gemaakt van de stalling tijdens de duur van de overeenkomst, vindt geen restitutie plaats.

*Stallinghouder behoudt het recht om de stallingsprijs jaarlijks te indexeren.

*Bij vervanging van het gestalde object, dienen de  gegevens en de nieuwe afmetingen te worden doorgegeven aan de  Stallinghouder.

*Indien het vervangende object groter is, is een stallingsom verschuldigd conform de nieuwe afmetingen; bij een kleiner object leidt dit niet tot terugbetaling van de stallingsom.

Halen en Brengen: 4        

*Het object kan worden gehaald en gebracht binnen de openingstijden. in zomerseizoen voor 17.00 gebeld volgende dag ophalen. behalve op zondag en maandag dan bellen voor 13.00 op zaterdag. Zelfde dag ophalen  € 15,00 per keer in overleg als er  tijd voor  is.

*In de Winter maanden minimaal 15 dagen van te voren, dit in verband met vakantie en de volle opslag.

*De bewaargever wordt verplicht om een tag te huren deze blijft eigendom van de Stalling. Voor de tag is borg en abonnementskosten verschuldigd. De stallinghouder kan autorisatie  voor de tag intrekken wanneer hij dat wilt.

Stallen: 5

*Het gestalde object krijgt een sticker opgeplakt door de stallinghouder. Deze moet blijven zitten voor de duur van het contract.

*Stallinghouder plaatst het object inde stallingsruimte. Het is uitdrukkelijk verboden om gas(flessen) olie-of benzine (reservoirs) in of aan het object aanwezig te hebben.

*Voor een camper, auto of motor mag de brandstoftank maximaal 50% gevuld zijn.

* Tevens dienen alle brandbare en /of vluchtige stoffen c.q. milieuonvriendelijke zaken of stoffen uit het object te worden  verwijderd.

*Alle Campers en Auto's komen op een lekbak te staan geleverd door de stallinghouder en eigendom van de stallinghouder.

*Voor eventuele schade die voortvloeit uit deze stoffen, is bewaargever aansprakelijk.

*De stalling wordt niet verwarmd, bewaargever dient zelf zorg te dragen voor antivries en aftappen van overtollig water uit boilers/reservoirs.

*Het is voor bewaargever niet toegestaan zich in de stallingsruimte  te begeven zonder toestemming van stallingshouder.

*Het gestalde moet ter alle tijden  verrijdbaar zijn voor de stallinghouder,( dus geen wielklem of disselslot plaatsen)en afgesloten.

*Werkzaamheden uitvoeren aan het object in de stallingsruimte is niet toegestaan.

*Bewaargever is er bekend mee dat het gebouw uit glas bestaat. Voor brand en beschadigingen door onheil van buitenaf dient het object zelf verzekerd te worden.

Aansprakelijkheid en verzekering: 6

*Het stallen van een object is geheel op eigen risico.

*Bewaargever dient zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen casco schade aan het object. De stallinghouder is niet verzekerd.

*Stallinghouder is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of personen toegebracht die voortvloeit uit gebreken aan het gebouw.

*Stallinghouder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade aan welke aard dan ook.